Aktieägarna i PixelFox AB (Publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2024 kl. 09:00 på Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm
Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2024 och anmäla sig till bolaget senast den 16 maj 2024 skriftligen till BOX 5276, 102 46 Stockholm eller via e-post till ir@wearepixelfox.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 16 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast måndagen den 16 maj 2024 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.
Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.
7. Beslut
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning.
Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett 45 000 SEK till styrelseordförande och med 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman.
Vidare har styrelsen föreslagit att välja om Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB till revisor, med Thomas Jönsson som huvudansvarig, och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.
Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.
Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga och fullständiga förslag samt handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.wearepixelfox.com senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de mindre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutspunkterna hos Bolagsverket.
Stockholm i april 2024
PixelFox AB (Publ)
Styrelsen