§ 1 Firma

Bolagets firma är Partytajm International AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Haninge kommun, Stockholm län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget verka som konsulter med inriktning analys av e-handelsmarknaden, bedriva e-handel inom heminredning, skönhetsprodukter, partyartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget direkt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse inom riskkapital samt äga och förvalta fast och lös egendom. All verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 484.555 kronor och högst 2 001 938.22 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 121 879 aktier och högst 44 487 516 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst en (1) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i DN för att upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma

Årsstämman ska kunna hållas i såväl Haninge kommun eller i Stockholm.
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 • Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
 • Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning antogs vid ordinarie bolagsstämma 2023-05-12