Finansiellt

Flerårsöversikt koncernen Q1 2024 Q1 2023 2023,0
Nettoomsättning (msek) 15,4 16,3 47,3
EBITDA (msek) 1,3 −0,6 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,6 −2,0 −11,1
Balansomslutning (msek) 15,0 14,2 12,6
Soliditet (%) 63,80% 31,20% 70,70%
Resultat per aktie (sek) 0,02 −0,18 −0,34

Flerårsöversikt modern Q1 2024 Q1 2023 2023,0
Nettoomsättning (msek) 0,0 0,3 0,6
EBITDA (msek) −0,2 −0,1 −1,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,2 −4,9 −7,9
Balansomslutning (msek) 12,9 5,2 12,7
Soliditet (%) 75,0% 31,2% 77,9%

Väsentliga händelser under perioden
- Avslut av Mentorskap med Partner Fondkommission
- Utfall av tilläggsköpeskilling för förvärvet av dotterbolaget W&IT Solutions
- Pixelfox förvärvar AI-tjänsten UserDesk och utökar sitt SaaS/AI utbud ytterligare
Väsentliga händelser efter perioden
- PixelFox redovisar preliminär omsättning och rörelseresultat för April 2024
VD Har ordet
PixelFox avslutar nu Q1 2024, ett kvartal som visar en starkt positiv utveckling och ett kvitto på vårt arbete med att driva en lönsam tillväxt. Koncernen har inlett året med högt momentum som vi kommer att vidareutveckla.
Jag tillträdde som ny VD för koncernen i november 2023 och har sedan dess sett över koncernens samtliga verksamhetsben, tillgångar och skulder. Vi kan även glatt meddela att koncernen under kvartalet arbetat bort skulder och stärkt bolagets ekonomiska position.
Finansiellt
Under det första kvartalet 2024 uppnådde PixelFox en nettomsättning om 15,4 MSEK (16,3 MSEK), en minskning på cirka 5,5%. Då vi fokuserat på en genomgående lönsamhet kan vi tydligt se en förbättring i koncernens EBITDA, som uppgick till cirka 1,3 MSEK, jämfört med -0,6 MSEK föregående år, vilket motsvarar en markant förbättring på cirka 317%.
Bolagets fokus har fortsatt legat på att förbättra och vidareutveckla våra nuvarande produkter, tjänster och innehav. Under perioden förvärvade vi även SaaS-tjänsten Userdesk, en AI-supporttjänst som används av kommersiella kunder runt om i världen. Bolaget kommer att fortsätta integrera Userdesk mot koncernens befintliga kundbas.
För att stödja vår fortsatta tillväxt och expansion är vi i diskussion med talanger med erfarenhet inom teknik, marknadsföring och affärsutveckling för att stärka vårt team och driva våra strategiska mål framåt. Dessa rekryteringar är avgörande för att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats för att hantera kommande utmaningar och möjligheter.
Samtidigt sonderar vi kontinuerligt marknaden för ytterligare strategiska förvärv, både för att stärka koncernens portfölj och för att utöka kundbasen och försäljningen.
Avslutningsvis
Med ett starkt första kvartal bakom oss ser vi med tillförsikt på framtiden. Vår strategi är att fortsätta vår lönsamma tillväxt genom att bygga på våra befintliga styrkor och samtidigt utforska nya affärsmöjligheter. Vi är fast beslutna att investera i innovation och kundvärde, vilket kommer att driva PixelFox framåt som en ledande aktör inom ecom-tech.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@wearepixelfox.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.